Uncategorised

Termíny školení


 

Nejbiží termíny pořádaných školení hygienického minima:

(v případě zájmu o individuální školení Vás a Vašich zaměstnanců nás neváhejte kontaktovat)

v současné době není stanoven termín    ...................................
.......................................... ....................................

PRO GK SAFE

Profesionální prostředek pro odstraňování napálených zbytků z grilů a konvektomatů Normal 0 false 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Kurzy


Kurz "Provozní a osobní hygiena ve stavování a úvod do povinného systému kritických bodů ve stravovacích službách"

Číst dál: Kurzy

Otevření provozovny


kolečka provoz ok

Co je nutné udělat před otevřením vlastního gastro provozu:

Na živnostenský úřad jako přílohy ohlášení budete potřebovat podle § 46 živnostenského zákona tyto doklady:

- Žádost o živnostenský list – vyplňuje se na živnostenském úřadu.
- Doklad osvědčující právní důvod užívání pro místo podnikání – nájemní smlouvu.
- Doklady o vaší odborné způsobilosti (rekvalifikační doklad, výuční list, maturitní vysvědčení), a o odborné způsobilosti odpovědného zástupce (rekvalifikační doklad, výuční list, maturitní vysvědčení), doklady o praxi.
- Čestné prohlášení odpovědného zástupce. Pozor - odpovědný zástupce nesmí ručit více jak 4 osobám!
- Zaplacení správního poplatku 1000,- - hradí na místě podání v pokladně příslušného živnostenského úřadu.

V případě, že na Vašem živnostenském úřadu funguje CRM - Centrální registrační místo – měl by živnostenský úřad ohlásit Vaše zahájení jednotným registračním formulářem i Okresní správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně.

Dále:
Nahlásit den zahájení činnosti Krajská hygienická stanice - Pokud chcete provozovat stravovací službu jste povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:     
- předmět a rozsah činnosti  
- umístění provozovny

Fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních předpisů sdělí obchodní firmu a bydliště.

Oznámení lze podat v písemné formě doporučeně poštou nebo osobním podáním na podatelně místně příslušného územního pracoviště Krajské hygienické stanice nebo elektronicky za podmínky platného elektronického podpisu.

Provozovatel stravovacího zařízení podá písemné oznámení nejpozději v den zahájení stravovací služby. (Oznámení změn a ukončení stravovací služby provede provozovatel bezodkladně)

Dále musíte na hygienu podat Kategorizaci prací – spadá do oblasti bezpečnosti práce.

Dále by bylo potřebné vědět, zda se jedná o již tyv. "zaběhlou" provozovnu, kterou pouze přebíráte, nebo yřiyujete nové prostorz provozovny.
V případě, že  plánujete novou je zapotřebí splnit náležitosti požadovaných k naplnění hygienických předpisů (vzpracovat plán HACCP), protipožární podmínky, elektrikářské zhodnocení rozvodů, kontrola vodoměru..atd.

Pronajímatel by Vám měl poskytnout požární dokumentaci stavby a Vaší povinností je se jí řídit při sestavení dokumentace PO provozovny.

Dále nezapomeňte na zaměstnance – pokud podnikatel zaměstná alespoň jednoho zaměstnance, vzniká mu povinnost platit pojistné pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. V současné době poskytují zákonné pojištění dvě pojišťovny: Česká pojišťovna a Kooperativa.  Pojistné produkty obou pojišťoven se řídí vyhláškou. Stejné jsou sazby pojistného a následně i případná pojistná plnění.

A zpracovat dokumentaci pro BOZP a splnit požadavky na BOZP – školení zaměstnanců.

Semináře


Semináře pořádáná partnerská firma Kovoslužba OTS, a.s. Semináře mají omezenou kapacitu dle místa konání. Pokud jste klienty společnosti Kovoslužba je možné se telefonicky na volnou kapacitu dotázat.

Nejbližší termíny společných seminářů:........ momentálně není stanoven termín